Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Skarby Prababuni
§ 1 Definicje pojęć
1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.skarbyprababuni.org.pl stanowi własność Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia z siedzibą w Jankowicach 38, 27-530 Ożarów zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000132424, numer NIP 522-26-58-352, e-mail: fundacja@chlebzycia.org.pl, tel/fax 15 839-30-60.
2. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
a. SPRZEDAWCY – należy przez to rozumieć Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia z siedzibą w Jankowicach 38, 27-530 Ożarów wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132424, numer NIP 522-26-58-352, REGON 015253850
b. SKLEPIE SKARBY PRABABUNI – należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę w swoim serwisie internetowym pod adresem www.skarbyprababuni.org.pl
c. UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną w zdolność prawną, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do oferty towarów Sklepu Skarby Prababuni.
d. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – liczba dni roboczych (liczonych od dnia zaksięgowania zapłaty za towar, w przypadku zamówień za pobraniem od dnia złożenia zamówienia) w jakich Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia skompletuje zamówienie i wyśle na adres wskazany przez Użytkownika
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu Skarby Prababuni, sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sprzedawcy.
2. Rejestracja konta przez Użytkownika w Sklepie Skarby Prababuni jest jednoznaczna z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży.
3. Korzystanie ze Sklepu Skarby Prababuni może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
4. Sprzedawca realizuje jedynie zamówienia wysyłane na terenie Polski.
§ 3 Rejestracja i ochrona danych osobowych
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu Skarby Prababuni jest rejestracja Użytkownika i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży na zasadach określonych poniżej.
2. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży i zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, osoba uzyskuje status Użytkownika.
4. Podczas Rejestracji w serwisie internetowym www.skarbyprababuni.org.pl użytkownik musi podać następujące dane:
a) adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
b) hasło,
c) imię i nazwisko,
d) adres zamieszkania, na który dostarczymy przesyłkę, chyba że Użytkownik wyraźnie wskaże, że towar ma zostać dostarczony na inny adres;
e) numer telefonu,
f) numer NIP i PESEL w przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać za zamówione towary fakturę VAT.
5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie sklepu internetowego www.skarbyprababuni.org.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)
6. Użytkownik zgodnie z powołanym powyżej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych.
7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 pkt 5 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
§ 4 Składanie i przyjmowanie zamówień
1. Przedmiotem zamówień w serwisie internetowym Sklepu Skarby Prababuni są towary dostępne w ofercie znajdującej się na stronie www.skarbyprababuni.org.pl w chwili składania zamówienia.
2. Użytkownik składa zamówienie na towar korzystając z „Koszyka zamówień”.
3. Poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj do koszyka” Użytkownik akceptuje wybrane produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży.
4. Po naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” przez Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdze złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.
6. Internetowy Sklep Skarby Prababuni przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
7. W trosce o najwyższy standard oferowanych przez nas usług informujemy, że wszelkie ustalenia powinny być dokonywane za pomocą poczty elektronicznej.
§ 5 Formy płatności
Użytkownik ma prawo do wyboru dwie możliwości płatności:
1. przedpłata – płatność przelewem na konto – w momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie, paczka jest pakowana i wysyłana (nie licząc dni wolnych od pracy i świąt).
2.pobranie – płatność w chwili odbioru zamówienia – gotówką kurierowi ,listonoszowi lub też na poczcie przy odbiorze towaru.
W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Brak tej informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.
§6 Zasady dostawy zamówień
1. Przesyłki dostarczane są na adres umieszczony w formularzu zamówienia Pocztą Polską lub firmą kurierską.
2. Koszt przesyłki pokrywa Użytkownik. W przeciwnym wypadku Internetowy Sklep skarbyprababuni poinformuje Użytkownika o przejęciu tego kosztu na siebie.
3. Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamówienia.
4. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w naszym sklepie w siedzibie Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, adres: Jankowice 38 27-530 Ożarów.
§ 7 Reklamacje, odstąpienia od umowy i zasady zwrotów
1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w Sklepie Skarby Prababuni przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres: Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia z siedzibą w Jankowicach 38, 27-530 Ożarów
3. Zwrot pieniędzy w kwocie równej cenie jaką Użytkownik zapłacił za dany produkt będzie przesłany w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej, przelewem na numer konta bankowego podanego przez Użytkownika lub przekazem pocztowym pod wskazany adres przez Użytkownika. Koszt transportu zwracanego produktu pokrywa Użytkownik.
4. Użytkownik jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględniania przez Internetowy Sklep Skarby Prababuni zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Użytkownik zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód (u listonosza) i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
5. Reklamacji nie podlega wzór koronki użyty w produkcji naszych wyrobów, gdyż mogą wystąpić różnice pomiędzy użytymi w produkcji, a oferowanymi na stronie sklepu internetowego Skarby Prababuni.
6. Przesyłki wysyłane na koszt Internetowego Sklepu Skarby Prababuni nie będą odbierane.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz innych ustaw.
2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.skarbyprababuni.org.pl. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i że akceptuje ich treść.
3. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.